مصوبات مجلس
1397/8/20 يكشنبه
نظر شورای نگهبان درباره لايحه حمايت از اطفال و نوجوانان
شورای نگهبان نظر خود را در مورد لايحه حمايت از اطفال و نوجوانان اعلام کرد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان لايحه حمايت از اطفال و نوجوانان مصوب جلسه مورخ ششم شهريور ماه يكهزار و سيصد و نود و هفت مجلس شوراي اسلامي در جلسات متعدد شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:
1_ در جزء 3 بند (ث) ماده 6، از آن جا كه مشخص نيست منظور از «پوشش بيمه‌اي كامل مشاغل» چيست و پرداخت حق بيمه آن بر عهده كيست، ابهام دارد پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_ در ماده 7، اطلاق الزام والدين خلاف موازين شرع شناخته شد.
3_ در بند (ث) ماده 9، منظور از «آزار عاطفي» روشن نيست، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. همچنين در تبصره اين ماده اطلاق مجازات والدين نسبت به بند (ت)، خلاف موازين شرع شناخته شد.
4_ در تبصره 1 ماده 13، اشكال فقهاي معظم اين شورا در خصوص مصوبه «پيوند اعضاي بيماران‌ فوت‌ شده‌ يا بيماراني‌ که‌ مرگ‌ مغزي‌ آنان‌ مسلّم‌ است‌» موضوع نامه شماره 1272/21/79 مورخ 1379/9/7، كماكان به قوت خود باقي است.
5_ در ماده 17، الزام اقدام در صورت وجود هرگونه خطري خلاف موازين شرع شناخته شد.
6_ ماده 18، بايد مقيد به رعايت حقوق طفل و همچنين موازين شرعي گردد و الاّ اشكال دارد.
تذكر:
_ در ماده 12، حكم مجازات قسمت اخير تبصره 1 ماده 3 قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب 1383/4/28 را حاكم نموده است كه اين تبصره در بند 3 ماده 51 لغو گرديده است.

تمامی حقوق برای شورای نگهبان محفوظ می باشد .