تفاسیر اصول قانون اساسی
1389/11/23 شنبه
اصل پنجاه و نهم
اصل پنجاه و نهم :

در مسائل بسيار مهم اقتصادي, سياسي, اجتماعي و فرهنگي ممكن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسي و مراجعه مستقيم به آرا مردم صورت گيرد. در خواست مراجعه به آراء عمومي بايد به تصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس برسد.تفسير 1
شماره4104/30/81 25/12/1381

دبير محترم شوراي نگهبان

نامه شماره 110/د/81 مورخ 19/12/1381 مبني بر تقاضاي اظهارنظر تفسيري درباره شمول اصل 94 قانون اساسي نسبت به مصوبه درخواست مراجعه به آراء عمومي ـ موضوع اصل 59 قانون اساسي ـ در جلسات شوراي نگهبان مطرح شد و نظر تفسيري شورا به شرح زير اعلام مي‎گردد:

« درخواست مراجعه به آراء عمومي موضوع اصل 59 قانون اساسي از مصاديق مصوبات مجلس شوراي اسلامي است و بايد طبق اصل 94 قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال شود.»

قائم مقام دبير شوراي نگهبان ـ سيّدرضا زواره‎ئيشماره110/د/81 19/12/1381

شوراي محترم نگهبان

نظر به برخي شبهات و تشكيكات ايراد شده درباره شمول اصل نودوچهارم قانون اساسي نسبت به مصوبه درخواست مراجعه به آراء عمومي ـ موضوع اصل پنجاه ونهم قانون اساسي ـ لطفاً نظر تفسيري آن شوراي محترم را در اين زمينه اعلام فرمائيد، كه اصل 94 قانون اساسي شامل همة پرسي مصوب مجلس شوراي اسلامي مي‎شود يا خير؟ با تشكر.

دبير شوراي نگهبان ـ احمد جنتي

تمامی حقوق برای شورای نگهبان محفوظ می باشد .